ru en
Svyatoslav Novikov
Svyatoslav Novikov
Research Assistant

st054427@student.spbu.ru


Scientific interests

  • probability theory
  • functional analysis