ru en
Ilya Zlotnikov
Ilya Zlotnikov
Research Engineer

zlotnikk@ramler.ru


Education

06.2014 Specialist degree in Mathematics (SPbU)


Scientific interests

  • corona theorem
  • interpolation of Hardy spaces
  • p-summing operators

Publications

2 Kislyakov S.V., Zlotnikov I.K., Interpolation for intersections of Hardy-type spaces; preprint (2019).
1 Dmitriy Stolyarov, Vasily Vasyunin, Pavel Zatitskiy, Ilya Zlotnikov, Distribution of martingales with bounded square function, accepted for publication in Comptes Rendus Mathematique Comptes Rendus Mathematique, v. 357, 8, p. 671-675.